Omslag of kapitaaldekking, maakt het echt zoveel uit?

Wij horen overal dat kapitaaldekking zoveel beter is. Het idee is dat de premie wordt geïnvesteerd dat het pensioen wordt betaald uit rendement op deze investeringen. Maar wat als deze premie wordt geïnvesteerd in staatsschuld? Pensioenfondsen hebben op verschillende manieren te maken met het veronderstelde veilige rendement hierop. Recent kwam ik de opvatting tegen dat de overheid daarom niet al te veel staatsschuld moet aflossen. Daar heb ik een reactie op gegeven die ik voor het gemaak hier overneem.

Aan het eind van de rit werkt een mens niet meer, maar is wel inkomen nodig want er wordt nog geconsumeerd: pensioen! Dat kun je regelen via een omslag- of een kapitaaldekkingssysteem. In NL gaat de Aow via omslag en pensioen obv arbeid via kapitaaldekking. In beide gevallen moet de samenleving een stuk productie afstaan aan mensen die niet meer productief zijn. Binnen dit perspectief is er ook niet zo gek veel verschil tussen omslag en kapitaaldekking. De vraag dringt zich op wat dan de beste manier is om dit te organiseren. Wellicht is er een macro economisch perspectief op basis waarvan de overheid er inderdaad goed aan doet schulden te hebben om risicoloos inkomen voor gepensioneerden mogelijk te maken. Echter, het idee achter kapitaaldekking lijkt te (moeten) zijn dat er daadwerkelijk in kapitaal – hier niet bedoeld als een hap geld maar een bedrijfsbezit waarmee geproduceerd wordt – moet worden geïnvesteerd: dus geen staatsschuld. Rente en aflossing op de staatsschuld wordt opgehoest uit toekomstige belastingen en andere overheidsinkosten … net als pensioen obv van een omslagstelsel! Volgens mij moet deze kwestie dan ook als een macro-economische vraag worden opgevat.

Geplaatst in pensioen

Pensioen en de geld- & marktillusie

Oma op een ijsschots richting noordpool – dat deden de eskimo’s, zo heb ik me laten vertellen. Als je goed naar het leven kijkt is het logisch dat het ophoudt voor niet-actieven als hun aanwezigheid de draagkracht van een samenleving te boven gaat. Gelukkig zijn we tegenwoordig zo rijk dat er voldoende plek is voor de niet-actieven onder ons. Hoe organiseren we een fatsoenlijke oude dag? Moeten we dan denken aan goederen en diensten, of ook aan geld? En waar komt geld dan vandaan, hoe wordt pensioen gefinancierd? Omslag, zoals bij de AOW? Kapitaaldekking is beter, vinden we in Nederland. Maar investeren we dat dan ergens op flitsende kapitaalmarkten ver weg, of in voorzieningen voor de gepensioneerde dichtbij? Bestaat het rendement slechts uit geld, of zijn de goederen en diensten die met behulp van dit kapitaal worden geproduceerd wellicht gericht op gepensioneerden? Moeten we het hier überhaupt over hebben, want marktprikkels garanderen optimale allocatie van productiemiddelen … toch?

Al decennia neemt de kapitaalmassa bij pensioenfondsen toe. Dit moet belegd worden voor de oude dag. Veel vraag werkt prijsopdrijvend: zowel bij aandelen als bij obligaties. Bij de laatste impliceert dat dan de rente zakt. Daar hebben pensioenfondsen tegenwoordig heel veel last van bij het beoordelen van hun vermogenspositie. Dat verbetert als (straks?) de rente stijgt, maar tegen die tijd moet er rekening gehouden worden met zakkende koersen – mogelijk bij aandelen, zeker bij obligaties! Straks – als het aantal gepensioneerden weer afneemt – moet er echter ook kapitaal worden afgestoten, effecten verkopen dus. Mogelijk moeten we straks veel verkopen terwijl de markten er beroerd bijliggen. De rest van het land kan dan bovendien daar schouderophalend aan voorbij gaan, want het is toch de verantwoording van de (deelnemers aan de) pensioenfondsen? Ik zie hier wel een pluspunt van een omslagstelsel: burgers, politici, hebben veel meer redenen te praten over de verdeling van de nationale koek over actieven en niet-actieven. Maar dit gaat helaas alleen nog maar over geld!

Consumptie impliceert dat er goederen en diensten worden gekocht van dat geld. Zijn er straks genoeg rollators, genoeg artsen opgeleid, genoeg handjes aan het bed, konden mensen lang genoeg thuis of in een aanleunwoning blijven wonen met hulp erbij, is er nog ruimte voor iets extra’s? Hier zijn veel antwoorden te bedenken, maar ik vind het vooral verbluffend dat we slechts blijven praten over geld, de hoogte van AOW, pensioen, de dekkingsgraad van fondsen, etc. Is het echt redelijk om te veronderstellen dat als straks de babyboom gepensioneerd is en richting graf gaat, dat dan effecten nog steeds makkelijk verkocht kunnen worden en dat ook de juiste prikkels van het grijze kapitaal uitgaan om op harmonische wijze het aanbod van goederen en diensten goed te laten aansluiten bij de grijze vraag? De economische dynamiek in een land waar de bevolking werkt en zich voorbereid op de oude dag kan behoorlijk veranderen als die oude dag aanbreekt.

De startleeftijd voor een AOW uitkering stijgt sinds een paar jaar. Nodig in verband met de vergrijzing, de AOW wordt anders onbetaalbaar – althans, dat is de consensus in Nederland. Echter, dit gebeurt bij een oplopende jeugdwerkeloosheid die gecamoufleerd wordt door jongeren die maar doorstuderen wegens de beroerde arbeidsmarkt. En straks gaan die jongeren met eindelijk een baan een flink stuk van de nationale koek delen met al die ouderen dan eindelijk met pensioen zijn? Is dit echt redelijk? In de tachtiger jaren werd de VUT bedacht: ouderen treden eerder uit om jongeren meer plek op de arbeidsmarkt te geven. En dan nu met ijzerenheinige rechtlijnigheid ouderen langer laten werken en de jeugdwerkloosheid laten oplopen? Het minste dat bedacht had mogen worden is om de verhoging van de AOW gerechtigde leeftijd tactisch af te stemmen op de ontwikkeling van de (jeugd)werkloosheid.

Als land verdienen we het dat er straks wel genoeg geld is maar dat ouderen toch behoeftig zijn – en dat jongeren daarbij een lange neus trekken naar de rest van de samenleving. Al was het maar wegens de volstrekte willekeur waarmee de overheid de ene dag een maatregel neemt – zoals langer doorwerken – en de volgende dag schouderophalend een oplopende jeugdwerkloosheid accepteert. In de economie gaat het niet alleen om geld, maar ook om goederen en diensten. Als u straks geen dorst wilt hebben moet u vandaag maar eens een appelboom in uw tuintje planten!

Geplaatst in pensioen

Uitslag Oekraine referendum

Pakweg een vijfde van het electoraat heeft de moeite genomen naar de stembus te gaan om nee te zeggen. De rest dus niet. De wet bepaalt dat de uitslag in ieder geval tot heroverweging moet leiden als het afwijkt van de ingeslagen weg. Dat is nu aan de orde, want hoewel slechts een derde van het electoraat de moeite nam om te stemmen is de keisdrempel van 30% gehaald. Dat 80% van de kiezers om allerlei redenen ja heeft gezegd of niet heeft gestemd is niet aan de orde volgens de wet. Dat hebben we leuk met ons allen geregeld!

De thuis blijvers hebben blijk gegeven van interessante motivaties. Een deel is tegen het referendum in het algemeen, dan wel tegen een raadgevend referendum. Een deel was tegen dìt referendum. Bovendien bleef een deel thuis vanuit strategische overwegingen: een uitslag onder de 30% was hun oogmerk. Het is toch echt zo dat al deze mensen beslist geen nee hebben gezegd tegen het associatie verdrag!

De kiezers die wel nee hebben gezegd hebben ook blijk gegeven van allerlei motivaties. Ik ben veel tegen gekomen dat volgens mij niets te maken had met de vraag die werd gesteld. Heroverweging van Nederlandse instemming met het associatieverdrag kan op basis van deze motivaties om nee te zeggen dan ook niet echt plaatsvinden.

Al met al lijkt het me dat de politiek hiermee snel klaar zou moeten zijn: negeren. Aangezien dat nu weer niet zo makkelijk uit te leggen valt denk ik dat ze er verstandig aan doen zo lang mogelijk te blijven aarzelen en kijken of dit in de berm kan blijven liggen tot de volgende verkiezingen voorbij zijn. Kijkend naar het brave gereutel uit Den Haag over de uitslag lijkt dat goed te gaan lukken.

Wat een geknoei, democratie op schoolpleinniveau!

 

Geplaatst in mens en maatschappij

Geldverslindend raadgevend referendum Oekraine

Hoe een knoeiende overheid en een knoeiend volk elkaar kunnen vinden, het is me toch wat! Over het idee van een raadgevend referendum staat in de wikipedia dat het “doel de volksvertegenwoordiging raad te geven omtrent een wetsvoorstel” is. Op rijksoverheid.nl lees ik dat “… u voor of tegen de wet tot goedkeuring van het akkoord met Oekraïne” kunt stemmen. Ondertussen lijkt het me zo klaar als een klontje dat dit niet echt gaat lukken. Jaja, we stemmen en er komt een uitslag, maar hoe die moet worden uitgelegd zal niet duidelijk (genoeg) zijn. Mensen zijn voor en tegen van alles en nog wat en veel daarvan zal doorwerken in de uitslag. Ik ga eens wat zaken op een rijtje zetten.

1. Principiële tegenstanders van dit soort referenda zouden überhaupt niet moeten stemmen om dat kenbaar te maken is een overweging die ik ben tegengekomen.

2. Mensen kunnen voor/tegen dit soort associatieverdragen zijn, of voor tegen (uitbreiding) van de EU.

3. Mensen kunnen voor/tegen een associatieverdrag voor de Oekraine zijn.

4. Ook mensen die een associatieverdrag met de Oekraine wel zien zitten kunnen tegen het huidige voorgestelde verdrag zijn. (Het schijnt bijvoorbeeld niet te stroken met de belangen van pluimveehouders: “Oekraïnsche plofkippen” zijn al genoemd. Moet een kiezer hiermee iets? In ieder geval kunnen principes en belangen wringen. Het mooie van representatieve democratie is dat er in de volksvertegenwoordiging dan gesproken kan en moet worden over de afweging(en).)

5. Mensen kunnen voor/tegen de wisselwerking tussen volk en politiek zijn.

6. … of hoe dat hier uitpakt in verband met Poetin, Oekraïne, annexatie Krim, neergestort Maleisia toestel, etc.

7. Wie voor is kan door zijn stem net zorgen voor een opkomst hoger dan 30%. (Daaronder kan de uitslag genegeerd worden.) Er zijn partijen die tegen zijn maar wegens dit argument alleen maar proberen de opkomst zo groot mogelijk te maken: de verwachting leeft dat de uitslag toch wel nee wordt maar de angst voor een te lage opkomst geeft dan de doorslag!

8. Als media erbij betrokken zijn – zoals nu – zijn politici meer bezig met beeldvorming dan met de inhoud. Dat speelt nu ernstig op! Wie zich zorgen maakt over de kwaliteit van het politieke proces – dat doe ik – kan hier onderkennen dat een raadgevend referendum de boel alleen maar verslechtert.

De uitslag kan en zal op veel manieren worden uitgelegd. Een éénduidig advies van het volk aan diens vertegenwoordiging krijgen we dus niet. Op voorhand kan dan ook gesteld worden dat de uitslag genegeerd kan, zal en moet worden. Het idee dat dit soort volksraadplegingen gewenst zijn is wat mij betreft dan ook niet te verdedigen: afschaffen!

… en een politicus met een grammetje ballen zal gewoon zeggen dat ie met de uitslag zijn achterste gaat afvegen!

Geplaatst in mens en maatschappij

De paalrot onder het Nederlandse pensioenstelsel

Pensioenpremie betalen voor anderen die te weinig hebben betaald? Nee toch? Nou ja, als het redelijke solidariteit is, dan is het tot daar aan toe. Maar is het dat wel? Herstelpremie suggereert dat er iets hersteld moet worden. Een euro pensioenaanspraak kost al meer dan een jaar of wat geleden – en dan is bovendien een deel van de premie voor die verleden opbouw? Zit het tegen met de beurs, de rente, of zit het probleem in het stelsel, rammelt er iets met de veronderstellingen en methodieken daarbij? De laatste jaren lijkt de rente nogal tegen te zitten – die is ook hinderlijk laag. De beurs staat lager dan de top van in 2007 en die was al lager dan de top van 2001. Maar is dat (mede) de reden dat er herstelpremie wordt betaald, dat pensioenfondsen tegenwoordig vaak geen toereikend vermogen hebben? Zo kan het gezien worden, maar ik vind dat een tendentieuze kijk op de zaak. De veronderstellingen die ten grondslag liggen aan het pensioenstelsel zijn zèlf het probleem – met name aanspraken waarvoor destijds een inmiddels toch niet toereikende premie werd berekend.

Voor een pensioenaanspraak – die in de toekomst tot uitkering kan komen – wordt premie berekend. Bij het berekenen van de hoogte daaarvan spelen de rente en levensverwachting een grote rol. De levensverwachting bepaalt de kans dat een pensioenuitkering moet plaatsvinden, de rekenrente het rendement dat het fonds veronderstelt te maken op de premie. Zolang de sterfte in lijn ligt met deze verwachting en het rendement niet lager uitkomt dan die rekenrente hobbelt het systeem heel aardig. Maar wie betaalt de rekening als het ongunstiger uitpakt? Moeten nieuwe deelnemers bijspringen – met herstelpremie – of moeten oudere deelnemers accepteren dat aanspraken gekort worden? Maar de rente zit al 25 jaar in een neergaande trend. Als er voortdurend met lagere rendementen gerekend wordt dan voorheen, dan komt steeds weer niet verdiende narigheid bij een volgende lichting, generatie, premiebetalers.

Een deel van de problematiek hangt direct samen met de doorsneepremie. Een deelnemer betaalt een leeftijdsonafhankelijke premie die wordt berekend over het salaris. Maar de premie van een jongere kan veel langer renderen dan die van de oudere. De doorsneepremie middelt dat uit: solidariteit van jong naar oud. Dit brengt met zich mee dat de verhouding tussen het aantal jongeren en ouderen binnen een fonds van invloed is. Hoe meer premiebetalende ouderen in een fonds, hoe meer solidair een jongere moet zijn met de pensioenopbouw van deze ouderen. Oftewel, een jongere betaald per euro pensioenopbouw meer naarmate er meer oudere deelnemers zijn. Mensen leven nu bovendien veel langer dan destijds en ontvangen dus langer pensioen dan voorzien. Bovendien zijn er tegenwoordig veel minder jongeren dan toen de naoorlogse geboortegolf zich op de arbeidsmarkt melde. (De rendementen die werden behaald waren ook nog eens veel hoger dan de rekenrente.) Destijds hoefde een jongere veel minder te betalen voor deze jong-naar-oud solidariteit dan nu. De jongere van toen is de oudere van nu en vraagt – uiteraard – aan jongeren om solidair met hun te zijn! Begrijpelijk, kijkend naar hoe er over gecommuniceerd is. Bovendien hebben huidige ouderen het systeem voor zoete koek moeten slikken: niet onredelijk dat de oudere premiebetaler wel eens aan de ‘ontvangende’ kant van de jong-naar-oud solidariteit wil beleven. Maar zoals de zaken er nu bij liggen mag dat beslist niet meer worden verwacht van de huidige jongere. Hoe lang gaat deze kruik nog te water?

De lage rente is niet alleen zelf een probleem, maar hangt direct samen met allerlei risico’s op zowel de obligatie- als de aandelenbeurs – zeker als de rente weer gaat stijgen. De koersverliezen die dan kunnen en zullen ontstaan worden dan gecompenseerd door een hogere rekenrente maar beleggen in tijden van stijgende rente kan erg lastig zijn. Hieraan zit een keerzijde: de hogere rentes van voorheen zijn in de negentigger jaren fors gaan zakken met grote koerswinsten op de effectenbeurs tot gevolg. Het verslechterende rendementsperspectief – pensioenen zijn voor de lange termijn! – speelde nergens echt op. De koerswinsten verhoogden de dekkingsgraden – zoals die toen gemeten werden – en leidden tot allerlei cadeautjes: premiekortingen, (bonus) indexaties, veel te lang doorgaan met oneerlijke eindloonsystemen en vast nog wel meer. Veel ouderen hebben wel wat meegemaakt van dat feestje, jongeren per definitie niet. Ik vind het draconisch hen consequenties van dit oneerlijke systeem te laten dragen.

Samengevat zien we dat het pensioenstelsel drie lekken onder de waterspiegel heeft. 1) Rekenrente en sterftetafels impliceren veronderstellingen die ook als speculaties kunnen worden gezien. Als het anders gaat wordt de rekening in belangrijke mate bij de premiebetalers gelegd. 2) De doorsneepremie impliceert onredelijke jong naar oud solidariteit. 3) Van de lage, al 25 jaar zakkende, rente krijgen we sowieso buikpijn omdat tegenover de aanspraken meer kapitaal moet worden aangehouden – meer dan destijds voorzien. Over deze mindere kanten van ons pensioenstelsel is nooit goed gecommuniceerd.

Deze lekken spelen vooral op nu we al ruim twee decennia zien dat verschillende tendensen de verkeerde kant zien uitgaan: 1) voortdurende sterk stijgende levensverwachting; 2) een rente die eind tachtiger jaar tegen de 10% lag is nu nagenoeg nihil; 3) steeds meer ouderen die (al bijna) geen premie meer betalen, samen met minder jongeren die gewongen worden herstelpremie te betalen. Het stelsel kan op zich billijk en stabiel functioneren als de rente over de tijd wat fluctueert, de levensverwachting en bevolkingsopbouw niet al te wild beweegt. Al ruim twintig jaar woedt er een perfecte storm, het stelsel staat steeds meer uit het lood. Dat betrokkenen en belanghebbenden de geest al zolang in fles houden zou een storm van verontwaardiging moeten oproepen.

Op zich is de verontwaardiging – vooral bij kortingen en geen indexatie – van ouderen begrijpelijk: “We hebben er toch voor betaald?” “Bovendien waren wij ook solidair, wie is dat nu met ons?” Maar de jongere is het echte kind van de rekening en moet ervoor (kunnen) passen aan dit systeem mee te (moeten) doen. Eigenlijk houdt deze situatie al ruim twee decennia aan. Politiek, AFM, DNB en (vooral) jongeren zouden hier een vinger op moeten leggen. De enige echte belanghebbenden bij een stelselwijziging zijn jongeren – zij zullen deze koe bij deze horens moeten pakken.

Geplaatst in mens en maatschappij

Waarom … ?

Waarom dit, waarom dat, waarom zus of zo: stapelgek kan een mens ervan worden. Ik las net een stukje over defensief reageren: http://www.elephantjournal.com/2015/10/when-were-triggered-how-to-stop-reacting-defensively/.  Vaak heel irritant, als spirituele do’s and dont’s weer eens geschetst worden, ook al ben ik het er vaak ergens best wel mee eens.

Waarom?

Waarom is die waarom vraag zo erg, waarom is een stukje dat tot bewustwording oproept zo irritant, moet ik me hierover uitspreken, me verklaren of zelfs verdedigen? Niets moet, maar het gevoel dat er iets moet kan ik niet ontkennen. Dat is wat ik voel bij de waarom vraag. Conditionering? Vermoedelijk. Ik voel ook het kleine jongetje in me een schuldbewuste houding aannemen. Dit spreekt vast boekdelen over het ontstaan van schuldgevoelens bij de waarom vraag. Maar ik voel ook dat de conditionering meer behelst: er ontstaat een voedingsbodem voor lessen van de waarom-vraag-steller. Bovendien ben ik gaan zien dat het conditioneren nog gewoon doorgaat: jong geleerd is oud gedaan, geldt helaas ook hier. Oude rollen worden probleemloos voortgezet, zodoende beide partijen verlammend en groei blokkerend. Psychologie is uiteraard geïnteresseerd in dit soort mechanismen, maar het zou naar mijn smaak onderdeel van de cultuur moeten worden daar meer over te praten. Het constante gevecht over hoe het moet – in huwelijken, gezinnen, bedrijven, politiek, etc. – zou ten minste moeten worden uitgebreid met meer aandacht voor de manier waarop onderwerpen worden opgepikt, hoe we ons tot elkaar (willen) verstaan. Als ik mij in het defensief laat dringen accepteer ik ergens ook een offensieve rol jegens mij. Daarover wil ik praten met deze ‘doener’. De verontwaardiging die ik al levenslang voel als ik me weer eens in het defensief gedrongen voel maakt dat het rechtvaardig voelt om die ander lik-op-stuk te geven. De verdediging klinkt dan al snel als een aanval op die ander, die zich dan – begrijpelijk? – eveneens in het defensief gedrukt voelt en daar verontwaardigd op reageert. Zo ongeveer wordt het Calvinistisch script overgedragen van generatie op generatie. Zo gaat het steeds meer in een cultuur wortelen.

Het is dat vertrouwde en nare gevoel dat maakt dat we dan ineens open staan voor een spirituele boodschap die dit lijkt op te lossen. Juist als deze boodschap een ondertoon heeft van vermanende Calvinistische gelijkhebberij staan we er voor open. Zo gaat de bekeerde oude wijn uit nieuwe zakken drinken. Een vijf stappen plan, zoals geschetst in het artikel in de eerste alinea, helpt dan beslist! Ik ben het met alle vijf eens, aanbevolen. Echter, wederom worden ‘do’s’ omarmt en accepteren we authoriteit van de guru – priester, leraar, heilige, whatever – en laten heel wel mogelijk een kans liggen om meer authenticiteit te ontwikkelen. Bovendien heeft de zender recht op feedback, vind ik. Zoals het verdedigingsmechanisme wortelt in het gekwetste kind in mij, zo geldt dat ook voor het offensieve mechanisme dat maakt dat sommige mensen hun omgeving voortdurend lastig vallen met de waarom vraag. (En dat er bij tegenspel verontwaardigd – of kwaad – nog een pondje bovenop wordt gedaan heeft hier eveneens alles mee te maken.) Niet dat we verantwoordelijk zijn voor de wijze waarop de ander dit dan hanteert, maar ik zie wel een taak om dit soort inzichten openlijk te bespreken opdat het in onze cultuur, in hoe we met elkaar omgaan, opgenomen kan worden.

Het doet me ook denken aan de tonal/nagual van Castaneda. Andere polariteiten die grofweg hetzelfde behelzen zijn hoofd/hart, denken/gevoel, square/round, being annal/going with the flow, yin/yang uiteraard, of wellicht zelfs doen/zijn. Meer bewustzijn, het verzwakken van dergelijke scripts, hoeft een ontwikkeling van een helderder tonal niet te weerstaan – integendeel! Het is mijn beleving dat een treffend narratief kan helpen in groei en geen illusies voedt. Instructies kunnen helpen bij juist handelen, maar een verhaal helpt … en vergt meer. Cruciaal hierbij is het onderkennen van het belang van de interne dialoog. De eerder genoemde scripts hangen hier allemaal mee samen, gevoelens van schuld, schaamte en verontwaardiging ook en dit begint allemaal met emoties in/uit de kindertijd die steeds samengingen met bepaalde taal en taalgebruik. Bij dat laatste bedoel ik hoe er door wie wordt gelachen, ondervraagd, verontwaardigd wordt gesproken, gehuild, etc. De nagual reactie op het script van mijn jeugd gaat relatief makkelijk door helemaal in je zintuigen te gaan, conditioneringen worden dan voelbaar, maar de tonal reactie, het nuchter helemaal zien voor wat het is, vergt meer aandacht en ontwikkeling.

Last, but not least: de onderkenning van kind-rollen bij beide partijen heeft mij enorm geholpen de futiele ridiculiteit van veel alledaagse interacties te gaan zien en om steeds meer het gevoel te krijgen dat ik hier niet meer aan meedoe. Het kleine kind in ons dat het gevoel heeft onterecht ondervraagd te worden kennen we wel, maar het kleine kind in de ander dat kinderlijke verontwaardiging wil uitleven op jou is ook nogal wat om waar te nemen … vooral als het lukt om deze keerzijde van de medaille in de spiegel te gaan zien. Ten slotte, beide partijen worden achter de schermen gedreven door dezelfde notie van kinderlijke onschuld!

Geplaatst in psychologie en emotie

De eigen agenda van de media?

Dat was nog eens cru: ondanks veel welwillende locals worden in de kranten slechts tegenstanders van asielzoekers geciteerd. Zoals de NRC schreef, hierop terugkomend: “naar de schreeuwers wordt geluisterd”. Daarvoor had ik uitgebreid gelezen, ook in de NRC, hoeveel weerstand er tegen asielzoekers zou zijn. Waarom gebeurt dit (zo)? Welke belangen spelen eigenlijk bij media, welke machten, wat moeten we daarvan vinden? Wat mij betreft is het verhelderend te beginnen met de nieuwslezer: die wil gewoon goed geïnformeerd worden!

… en dat is alles behalve simpel. Als je je al beperkt tot het voorbeeld zie je zoveel verschillende meningen, invalshoeken, stromingen dat elke poging tot ordening onvermijdelijk ook duiding is. Hebben we het over vluchtelingen of gelukszoekers? Opvang hier, aan de grens of in de regio? Meer of minder patrouilleren in de Middellandse zee? Tolerant naar meegebrachte cultuur of zoveel mogelijk associatie afdwingen? De verwoording zal zeker van invloed zijn op de beleving van de lezer en is zodoende nooit neutraal. Maar hoe precies gekozen is voor dat wat verwoord – of verbeeld – wordt, wordt zelden helder onderbouwd, of anders in vage termen als liberale krant, krant van wakker Nederland, etc.

Dat laatste toont een groot belang van media: aandacht trekken, hoe meer hoe beter. Maar ook schrijvers bijvoorbeeld kunnen dat als hun belang zien. Uiteraard is een bescheidener opzet goed mogelijk, komt veel voor, maar het wordt pas interesant bij grote media waar veel macht en/of kapitaal achter schuilgaan. Denk bijvoorbeeld aan Fox, CNN, Berlusconi, Franse industriëlen met een eigen krant, maar ook hoe Russische media aan de leiband van het Kremlin lopen zonder dat er nog een echte censor nodig is. Aandacht trekken, ja, voor de omzet, maar ook om neuzen dezelfde kant uit te krijgen.

Frappant is dat het belang de neuzen dezelfde kant uit te krijgen meer opspeelt naarmate de mening over de waarheid meer verdeeld is. De notie dat communistische kranten vaak Pravda (waarheid) heten is hier een wrange waarheid (sic). Zonder onafhankelijk redactiestatuut of iets dergelijks lijkt een medium altijd verdacht, een speelbal van de eigenaar.

Maar onafhankelijke media bestaan niet: beluisterd, bezien of gelezen worden willen ze allemaal! Nieuws moet wijken voor entertainment of entertainment moet lijken op nieuws, bijvoorbeeld, of kranten smeren onderwerpen over meerdere dagen uit, eerst een meer feitelijke reportage en later duiding bijvoorbeeld. Met reisjes, lezinkjes, lezerclubs, wijntjes, webshops en weet ik veel wat nog meer wordt een clubgevoel opgeroepen waardoor het bedrijf klanten bindt maar tevens meer info in een database vastlegt hetgeen meer marketing mogelijk maakt. Maar juist bij kranten die zich sterk maken voor objectiviteit en onafhankelijkheid is het de vraag of het wel een goed idee is om steeds meer te gaan lijken op een soort databasebedrijf.

Het grootste belang wat mij betreft is kwalitatief goed nieuws. Een groot daaruit voortspruitend belang lijkt mij om zodanige platforms voor media te ontwikkelen dat goede en onafhankelijke journalisten zich daaraan willen binden. De verborgen agenda van media – vooral als dat die van achterliggende macht is, zoals in Rusland, of van het medium zelf dat vecht voor voortbestaan – is in beginsel een probleem. Het doel goed nieuws te brengen vanuit een bepaald vertrekpunt zou voldoende focus moeten geven. Het is triest dat dit in afnemende mate het geval is.

Tot besluit een voorbeeld. Zonder goede lokale pers neemt het risico op allerlei corruptie in de provincie toe. Dagblad De Limburger is naar buiten gekomen met allerlei misstanden, vervlechting politiek en zakenleven, in Roermond. Het is van groot belang dat lokale media de lokale politiek kritisch volgen. Kranten die vooral bezig zijn met overleven door leuke dingen te doen voor de lezertjes komen daar niet aan toe. Het is vooral daarom dat de agenda van de media de kritische aandacht behoeft van politiek en burger!

Geplaatst in mens en maatschappij

DNB toetst bestuurders te bruut

Waarom kregen Hoek en Roozen geen groen licht van DNB voor bestuurdersfuncties bij Delta Lloyd? Staatssteun was voor deze verzekeraar niet nodig tijdens de crisis. Een witte raaf in de financiële wereld, zou je zeggen. Maar wordt hun omgang met risico’s nu bestraft, zijn de heren ondeskundig, zijn de criteria echt helder en worden mensen onder gelijke omstandigheden overeenkomstig de maat genomen? … wat voor maat, wat vinden we daarvan?

Bij een rechtgang zullen de (inhoudelijke) criteria helder zijn en de overwegingen bij het oordeel eveneens. Er is bovendien een solide bescherming van de belangen van verdachten: onschuldassumptie en recht op een fatsoenlijke verdediging, alsmede de mogelijkheid van hoger beroep. Maar bij een (dreigend) negatief oordeel van DNB kun je maar beter gelijk de plaat poetsen, is de consensus. Het recente rechterlijke oordeel dat Delta Lloyd fout zat en DNB terecht heeft gehandeld – hoewel kritische noten zijn gekraakt over de ondernemersvrijheid en aanwijzingen van DNB over het risicobeleid – was wat mij betreft procedureel. Dat toezicht inhoudelijk botst met de trias politica komt dan amper om de hoek kijken. Ik denk dat de eisen aan dergelijke bestuurders anders moeten worden gehanteerd. Nu lijkt het teveel op de ballotage bij een studentenvereniging. Dit kan zo niet in een fatsoenlijke rechtstaat.

Dat DNB zich ook met het risicobeleid bemoeit lijkt redelijk, kijkend naar verstrekte staatssteun. Maar die heeft juist Delta Lloyd niet gekregen en de bestuurders van instellingen waar dat wel is gebeurd zijn echt niet zo afgeserveerd. Weten we eigenlijk wel (goed) wat financiële risico’s zijn? (Value at risk is de maat waarover ik het meest lees, maar zwarte zwanen mis je zo gegarandeerd!) Terugkijkend naar het begin van de financiële crisis, maar ook bijvoorbeeld de overname van AbnAmro, het functioneren van Icesave, denk ik dat DNB niet echt de club is om dat soort zaken goed te beoordelen. Hun wettelijke taak toe te zien op een goed functionerende financiële wereld is wel heel ongelukkig uit de verf gekomen. Dat toezicht moet op een veel bescheidener leest worden geschoeid: in lijn met de trias politica en de rechtstaat, en met respect voor de eigen verantwoordelijkheid van de ondernemer.

De ondernemer moet in beginsel ook gewoon mensen met de juiste maatschappelijke kwalificaties – diploma’s, loopbaan, geen vermogensdelicten – kunnen benoemen. Als de maatschappij daarbij aanvullende eisen nodig acht kan dat bijvoorbeeld middels eisen aan opleidingen die verplicht worden gesteld voor bepaalde functies.

Ik voel een soort bewondering voor Delta Lloyd’s moed om daadwerkelijk deze strijd aan te gaan en het resultaat stemt me triest. De wetgever moet een pepertje in het bekende orgaan krijgen om toezicht flink te gaan kortwieken. Er zijn nog veel meer noten te kraken over DNB, en eigenlijk ook over andere toezichthoudende organen. Waarom doet de politiek niets met alle kritiek op toezicht naar aanleiding van de crisis? Vooral daar wringt de schoen!

Geplaatst in mens en maatschappij

Schuldgevoel: aangeleerd of aangeboren?

Voelt een zich schuldig gedragende hond zich ook zo? Karel Knip beschreef in de NRC van 10 januari een experiment waaruit bleek dat het antwoord nee moet zijn. Kort samengevat, honden kregen een reprimande van de baas die vaak niet van toepassing was zonder dat de baas dat wist. Frappant was dat het niet uitmaakte of het standje van toepassing was, het was voldoende om de guilty look op te roepen. Conclusie: geen schuldgevoel bij honden en schuldig gedrag is aangeleerd. Dat sluit niet aan bij de gangbare beeldvorming waarin onze neiging tot antropomorfisering overheerst. Hoe zit dit bij de mens?

Cultuurgevoeligheid is aangeboren, cultuur is aangeleerd: deze stelling is naar mijn smaak goed te verdedigen. (Dit is wel enigszins gevoelig voor de manier waaarop een en ander wordt gehanteerd. Vermoedelijk heeft de mens een algemene aanleg voor rituelen – want cultuurgevoeligheid – maar niet in het bijzonder voor de rituelen waarmee iemand grootwordt.) Hoe verhoudt dat zich tot schuld, als gevoel en tot uitdrukking komend in gedrag? Deze vraag kan worden opgerekt: kan er onderscheid worden gemaakt tussen aangeboren en aangeleerde gevoelens? Misschien waag ik me te zijner tijd nog eens aan deze vraag. Na deze alinea wil ik me beperken tot het vermoeden dat schuld als gevoel ten dele is aangeleerd. Volgens mij geldt dit – soms? – voor nog veel meer gevoelens: bijvoorbeeld woede, humor, trots, schaamte, en nog meer, vooral als zich persoonlijkheidsstoornissen hebben ontwikkeld. Bij religies, maar ook in sommige landen, kunnen ‘leden’ gevoelens tonen die voor buitenstaanders amper te bevatten zijn: eerwraak in sommige landen van het Midden-Oosten; Noord-Koreaanse tranen als de actuele top-Kim het loodje legt; Japanse tranen op TV als een financieel schandaal aan het licht komt; etc. Alle laatste voorbeelden vergen volgens mij de koppeling – die ook kan worden gezien als brainwashing – van een authentiek, aangeboren gevoel aan culturele zaken. Dit alles leidt tot een verrassend inzicht: schuld en wat daar mee samenhangt kan als een ritueel worden opgevat!

Uitgaande van deze stelling dringen zich vragen op. Wat is het authentieke gevoel dat aan schuld ten grondslag ligt? Hoe erg is het dat dit gekoppeld wordt aan allerlei sociale aspecten van de cultuur waarin iemand opgroeit? Kan of moet het anders? Heeft leiderschap er iets mee te maken? Werkt het wellicht stabiliserend? Is dat dan goed, of juist niet? Ik kan nog wel een tijdje doorgaan. Het vermoeden dat veel emoties gedeeltelijk te herleiden zijn tot cultuur en dat het niet een aangeboren gevoel is dat tot uitdrukking wordt gebracht vind ik heftig. Niet voor niets noemde ik in de vorige alinea persoonlijkheidsstoornissen en voorbeelden uit verschillende culturen. Begrip van deze materie is mogelijk wezenlijk om menselijk geluk te begrijpen en bevorderen. Maar ook wie mensen wil begrijpen – wie of wat zijn wij? – ontkomt niet aan dit soort vragen, die eigenlijk neerkomen op vragen als ‘wat is echt’. En zo lijkt het ineens ook een taalvraag, illustratief voor een andere stelling: alle filosofie is taalfilosofie. Wat is een echt gevoel? Wat is emotie? Wat is authenticiteit? Veel mensen met een persoonlijkheidsstoornis hebben vaak amper een idee welke gevoelens, gedragingen en emoties nou echt, authentiek zijn en welke als deel van de stoornis moeten worden gezien. Griezelig dat het tegenwoordig allemaal als een hardwareprobleem wordt gezien dat kan worden behandeld met een SSRI, ritalin, of een ander preparaat dat invloed heeft op hersenhormonen. We snappen nog veel te weinig van mensen en hoe taal werkt. Veel woorden lijken duidelijk, in het gebruik, maar vaak is het niet zo duidelijk hoe ze zich verhouden tot ons wezen … als daar al überhaupt zinvol over kan worden gesproken.

Blijft nog één vraag uit de vorige alinea over: wat zijn dan die authentieke gevoelens die gekoppeld aan culturele aspecten kunnen opspelen als schuld? Het moeten in diepste wezen sociale gevoelens zijn. Een kind ontkomt er niet aan de cultuur waarin ie geboren is diep te laten doordringen. Veiligheid in biologische zin vergt acceptatie door de groep waarin het kind is geboren. Waardering van ouders en andere opvoeders in de buurt is wezenlijk; afkeuring kan onveiligheid betekenen, of ook minder kansen later omdat de ouder vooral investeert in kinderen waarover een beter gevoel is. Een negatief gevoel bij het kind zoals schuld kan hierin een constructieve rol spelen: het zit ook in ons systeem negatieve gevoelens te mijden, kinderen streven zodoende naar acceptatie van en waardering door opvoeders. Zodoende kan schuldgevoel in verband worden gebracht met overlevingsdrift en het streven naar een sociaal optimale omgeving voor verdere ontwikkeling. Eigenlijk is dit een evolutionair perspectief!

 

Geplaatst in mens en maatschappij

Belanghebbenden en belangen bij het huidige pensioensysteem

Actuarissen gaan echt niet bijten in de hand die hen voedt! Accountants eveneens. Toezichthouders, beleggers, verzekeraars, wie belangen heeft bij het huidige systeem zit niet te wachten op verandering. Werkgevers en vakbondenworden in een ander bericht besproken. Hier worden een paar belangen op een rijtje gezet.

Actuarissen maken vooral berekeningen voor de kapitaaldekking bij aanspraken. Dat speelt op bij premie, dekkingsgraad, indexeren dan wel korten, etc. Velen van hen hebben een dikbelegde boterham. Het loslaten van aanspraken in de opbouwfase schaadt dan ook hun belang. Goed om hieraan te denken als we weer eens vernemen hoe geweldig pensioenen in Nederland geregeld zijn en dat we dat vooral niet wezenlijk moeten aanpakken.

Op zoek naar rendement is de laatste jaren aardig wat pensioenvermogen ondergebracht bij Angelsaksische vermogenbeheerders. Hun kosten zijn veelal hoger dan in Nederland gebruikelijk is … of was. Het belang van vermogensbeheerders is natuurlijk om dat vermogen te blijven beheren.

Bij en om pensioenfondsen bestaat allerlei werkgelegenheid dat ook de dag mag vrezen dat kapitaalgedekte aanspraken in de opbouwfase worden losgelaten.

Verzekeraars doen ook hun best flink wat pensioenwerk naar zich toe te trekken.

Een deel van de kosten gaat dan wel op aan winst, reclame en bestuurdersbonussen, bijvoorbeeld. Dat laatste komt tegenwoordig ook voor bij de grotere pensioenfondsen moet hier wel bij worden gezegd. Verzekeraars

lijken wel geïnteresseerd in een overstap op naar een systeem waar aanspraken niet meer centraal staan, zoals de premie pensioen instelling. (PPI is de afkorting, zoek elders eventueel informatie hierover.)

Accountants moeten akkoord gaan met de aanspraken aan het eind van het jaar. Ik heb vaak gehoord dat deze controle een wassen neus is. Ik heb die indruk ook wel eens bevestigd gezien. Doorgaan met de huidige systematiek dient ook hun belang.

Bij toezicht heb ik steeds meer de indruk dat op de keeper beschouwd ze alleen met zichzelf bezig zijn. De gan van zaken bij de Nza met ArthurGotlieb en wat daarna naar buiten is gekomen is exemplarisch voor organisaties die eigenlijk amper tegendruk van buitenhebben. Juridisch tegenspel is lastig en veelomvattend en de politiek lijkt vooral blij te zijn dat ze allerlei verantwoordelijkheden mooi op afstand hebben weten te zetten. Echter, De Nederlandsche Bank heeft griezelig veel ruimte om beleid te bepalen of in te vullen. Bovendien worden veranderingen in wetgeving bijvoorbeeld met toezicht afgestemd. Ik begrijp niet dat een onderwerp als minder pensioenfondsen niet midden in de politieke arena wordt uitgewerkt. Maar ik begrijp heel goed dat toezicht dit zo wil houden.

Natuurlijk zijn daar ook nog de deelnemers – gewezen, gepensioneerd of nog actief. Met name de belangentegenstelling tussen de oudere en de jongere deelnemer is nogal pijnlijk, vooral als er nog premie wordt betaald. (De doorsnee immers is voor de jongere deelnemer minder dan de actuariële en voor de oudere is dit omgekeerd. Zodoende heeft de oudere dus sowieso een groter belang bij de huidige status quo.) Bovendien wil de gewone werknemer, diens vertegenwoordigers en steunkrachten een goed pensioen en dus een doelmatig pensioenstelsel, met slechts de noodzakelijke kosten. Daarbij spelen veel bovengenoemden de rol van adviseur. En die zou zich zuiver op het werknemersbelang richten? Dream on!

Geplaatst in pensioen